Pożegnanie absolwentów 2021

Odbyło się w reżimie epidemicznym. Pożegnanie najpierw w szkole, dyrekcja rozdała nam świadectwa, nagrody książkowe, a rodzicom listy gratulacyjne. Następnie o godzinie 17:00 odbyła się  msza w Kościele w Domachowie, podziękowaliśmy Panu Bogu za tak piękny czas pobytu w szkole podstawowej i prosiliśmy o błogosławieństwo na dalszą drogę życia.

Nauczanie hybrydowe od 17 maja

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w organizacji pracy szkół – nauczanie hybrydowe – informuję, że w naszej szkole będzie obowiązywał następujący harmonogram zajęć:

W dniach 17-19 maja 2021 r.:
Nauczanie stacjonarne w szkole:
Klasy: 5, 7a, 7b – zajęcia wg obowiązującego planu lekcji.
Kl. 5 – zajęcia odbywać się będą w sali nr 5, wejście do szkoły od boiska,
Kl. 7a – zajęcia odbywać się będą w sali nr 9, główne wejście do szkoły od boiska,
Kl. 7b – zajęcia odbywać się będą w sali nr11, wejście do szkoły od sali gimnastycznej,
Nauczanie zdalne:
Klasy: 4, 6, 8 – zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami.

W dniach 20-21 i 24 maja 2021 r.:
Nauczanie stacjonarne w szkole:
Klasy: 4, 5, 6 – zajęcia wg obowiązującego planu lekcji.
Kl. 5 – zajęcia odbywać się będą w sali nr 5, wejście do szkoły od boiska,
Kl. 4 – zajęcia odbywać się będą w sali nr 9, główne wejście do szkoły od boiska,
Kl. 6 – zajęcia odbywać się będą w sali nr11, wejście do szkoły od sali gimnastycznej,
Nauczanie zdalne :
Klasy: 7a, 7b, 8 – zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami.

W dniach 25-27 maja 2021 r. odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty. W tych dniach nie ma zajęć edukacyjnych w żadnej formie w oddziałach przedszkolnych i kl. 1-7 w szkole w Starej Krobi
i Sułkowicach.
Kursy autobusu na egzamin:
Ziółkowo – 8.00
Rębowo – 8.05
Domachowo – 8.10
Sułkowice – 8.15
Posadowo – 8.20
Sułkowice-Ludwinowo – 8.25
Uczniowie ze Starej Krobi przychodzą do szkoły na godz. 8.30.

W dniu 28 maja 2021 r.:
Klasy: 5, 7a, 8 – zajęcia wg obowiązującego planu lekcji.
Kl. 5 – zajęcia odbywać się będą w sali nr 5, wejście do szkoły od boiska,
Kl. 7a – zajęcia odbywać się będą w sali nr 9, główne wejście do szkoły od boiska,
Kl. 8 – zajęcia odbywać się będą w sali nr11, wejście do szkoły od sali gimnastycznej,
Nauczanie zdalne :
Klasy: 4, 6, 7b – zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami.

Kursy autobusu w czasie nauczania hybrydowego:
Ziółkowo – 7.35
Rębowo – 7.40
Domachowo – 7.45
Sułkowice-Goździkowo – 7.35
Sułkowice – 7.40
Posadowo – 7.45
Sułkowice-Huby – 7.50
Sułkowice-Ludwinowo – 7.55

Przypominam również, że nadal obowiązują wszystkie obostrzenia dotyczące zasłaniania ust i nosa w autobusie i częściach wspólnych, dezynfekcja – mycie rąk oraz zachowanie dystansu.

Z poważaniem
Bogdan Paluszkiewicz – dyrektor szkoły

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.stara.krobia.org

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Umieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem  w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.

Deklarację sporządzono: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty Klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Wajnert, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 571 17 03. Tą samą drogą można składać wnioski   o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od północnej strony budynku   (tj. od strony boiska). Wejście wyposażone jest w podjazd umożliwiający wygodny podjazd.

Zdjęcie wejścia od strony boiska szkolnego

Zdjęcie wejścia do budynku – sala gimnastyczna

  1. Przy północnym wejściu do szkoły, po lewej stronie znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na drugie piętro w budynku jest niemożliwy, ze względu na brak windy.
    2. Osoba niepełnosprawna ma prawo przebywać na terenie szkoły w towarzystwie psa asystującego
    3. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI (1)