Strona główna

Nauczanie hybrydowe od 17 maja

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w organizacji pracy szkół – nauczanie hybrydowe – informuję, że w naszej szkole będzie obowiązywał następujący harmonogram zajęć:

W dniach 17-19 maja 2021 r.:
Nauczanie stacjonarne w szkole:
Klasy: 5, 7a, 7b – zajęcia wg obowiązującego planu lekcji.
Kl. 5 – zajęcia odbywać się będą w sali nr 5, wejście do szkoły od boiska,
Kl. 7a – zajęcia odbywać się będą w sali nr 9, główne wejście do szkoły od boiska,
Kl. 7b – zajęcia odbywać się będą w sali nr11, wejście do szkoły od sali gimnastycznej,
Nauczanie zdalne:
Klasy: 4, 6, 8 – zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami.

W dniach 20-21 i 24 maja 2021 r.:
Nauczanie stacjonarne w szkole:
Klasy: 4, 5, 6 – zajęcia wg obowiązującego planu lekcji.
Kl. 5 – zajęcia odbywać się będą w sali nr 5, wejście do szkoły od boiska,
Kl. 4 – zajęcia odbywać się będą w sali nr 9, główne wejście do szkoły od boiska,
Kl. 6 – zajęcia odbywać się będą w sali nr11, wejście do szkoły od sali gimnastycznej,
Nauczanie zdalne :
Klasy: 7a, 7b, 8 – zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami.

W dniach 25-27 maja 2021 r. odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty. W tych dniach nie ma zajęć edukacyjnych w żadnej formie w oddziałach przedszkolnych i kl. 1-7 w szkole w Starej Krobi
i Sułkowicach.
Kursy autobusu na egzamin:
Ziółkowo – 8.00
Rębowo – 8.05
Domachowo – 8.10
Sułkowice – 8.15
Posadowo – 8.20
Sułkowice-Ludwinowo – 8.25
Uczniowie ze Starej Krobi przychodzą do szkoły na godz. 8.30.

W dniu 28 maja 2021 r.:
Klasy: 5, 7a, 8 – zajęcia wg obowiązującego planu lekcji.
Kl. 5 – zajęcia odbywać się będą w sali nr 5, wejście do szkoły od boiska,
Kl. 7a – zajęcia odbywać się będą w sali nr 9, główne wejście do szkoły od boiska,
Kl. 8 – zajęcia odbywać się będą w sali nr11, wejście do szkoły od sali gimnastycznej,
Nauczanie zdalne :
Klasy: 4, 6, 7b – zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami.

Kursy autobusu w czasie nauczania hybrydowego:
Ziółkowo – 7.35
Rębowo – 7.40
Domachowo – 7.45
Sułkowice-Goździkowo – 7.35
Sułkowice – 7.40
Posadowo – 7.45
Sułkowice-Huby – 7.50
Sułkowice-Ludwinowo – 7.55

Przypominam również, że nadal obowiązują wszystkie obostrzenia dotyczące zasłaniania ust i nosa w autobusie i częściach wspólnych, dezynfekcja – mycie rąk oraz zachowanie dystansu.

Z poważaniem
Bogdan Paluszkiewicz – dyrektor szkoły

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.stara.krobia.org

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Umieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem  w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.

Deklarację sporządzono: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty Klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Wajnert, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 571 17 03. Tą samą drogą można składać wnioski   o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od północnej strony budynku   (tj. od strony boiska). Wejście wyposażone jest w podjazd umożliwiający wygodny podjazd.

Zdjęcie wejścia od strony boiska szkolnego

Zdjęcie wejścia do budynku – sala gimnastyczna

  1. Przy północnym wejściu do szkoły, po lewej stronie znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na drugie piętro w budynku jest niemożliwy, ze względu na brak windy.
    2. Osoba niepełnosprawna ma prawo przebywać na terenie szkoły w towarzystwie psa asystującego
    3. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI (1)

 

29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Powiatowy sztab XXIX Gostyńskiego

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) zaprasza do wsparcia działań orkiestrowych.

Finał odbędzie się 31 stycznia 2021 r. Gramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Bo to „Finał z głową!”. Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodą-
cych programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce.
A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

W naszej szkole od dnia 28 stycznia do 5 lutego będzie wystawiona puszka WOŚP , każdy kto chciałby wesprzeć akcję a z powodów pandemicznych  nie wie w jaki sposób może dokonać wpłaty, zachęcamy przy przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności dokonać wpłaty w szkolnym sekretariacie do puszki lub na konto fundacji.

Z gostyńskiego sztabu otrzymaliśmy 5 kubków WOŚP – 2 zostały przekazane do szkoły filialnej w Sułkowicach , tam też trafiła jedna z dwóch otrzymanych puszek. Licytacja kubka zaczyna się od 50zł. Jeśli ktoś jest chętny, aby go nabyć proszę o telefoniczne przekazanie informacji w sekretariacie szkoły.

Konto fundacji:

66 2030 0045 1110 0000 0270 9000 z dopiskiem: darowizna dla WOŚP (można odliczać od podatku) – konto charytatywne Stowarzyszenia „DZIECKO” dedykowane WOŚP.

Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, tel./faks: 65 572 75 28). Szefem Sztabu jest Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu, mail: [email protected], tel.: 601 071 487), jego zastępcą – Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu), działania finałowe wspiera Tomasz Barton (GOK – Gostyń).

 

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM , KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WŁĄCZĄ SIĘ W POMOGANIE , SZCZEGÓLNIE W TYCH „DZIWNYCH”, PANDEMICZNYCH CZASACH. ŻYCZĘ WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA I PAMIĘTAJMY ŚWIAT TO NIE BEZLUDNA WYSPA – CIESZMY SIĘ OBECNOŚCIĄ DRUGIEGO CZŁOWIEKA ?

Pozdrawiam pedagog – M.Stróżyńska

Konkurs plastyczny

Informacja dla uczniów oraz rodziców o ogłoszonym przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi konkursie plastycznym pt. „Święta na Biskupiźnie”. Prace konkursowe należy dostarczyć lub wysłać do 16 grudnia 2020 r, godziny 16:00.

Oto linki do strony GCKiR w Krobi gdzie dostępny jest regulamin oraz niezbędne załączniki:
http://serwer1353041.home.pl/gckir/index.php/aktualnosci/485-swieta-na-biskupiznie-zapraszamy-do-konkursow

A także link to postu na Facebook’u:
https://www.facebook.com/gckirkrobia/posts/3713330908686011

Kolejne pozdrowienia od naszych rówieśników ze szkoły w Afryce

Drodzy Przyjaciele Misji w Ngaoundaye,

W kilku słowach chcemy się podzielić z Wami naszymi radościami. Rok szkolny zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem, tzn. 26 września 2020 R. Mamy 10 klas, ogółem 510 uczniów,  średnio w klasie jest po 50 dzieci. Z Waszą pomocą mogliśmy przyjąć do naszej szkoły 65 sierot i pomóc rodzinom wielodzietnym, I  bardzo ubogim.

W atelier mamy 31 osób. Na pierwszym roku zgłosiły się dziewczynki, które praktycznie nie chodziły do szkoły więc dzięki Waszej pomocy możemy także im zorganizować kurs z francuskiego i matematyki.  To tak parę słów z naszego nowego roku szkolnego.

Pozdrawiamy gorąco i zapewniamy o naszej modlitwie.

Dzieci, ss Pasterzanki