Rekrutacja Mały Kopernik – światło

Zapraszamy do rekrutacji na semestr Światło na zajęcia dodatkowe w Małym Koperniku

W dniach od 2  do 16 lutego 2022 r. odbywać się będzie rekrutacja uczniów na  semestr ŚWIATŁO na zajęcia dodatkowe prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów przez animatorów w Małym Koperniku w Krobi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Więcej informacji w BIP.

Załącznik nr 1 światło. popr

plakat_1_1 (2)